Persondatapolitik for SEF A/S

Juni 2022

Denne persondatapolitik beskriver den generelle håndtering af persondata i SEF-koncernen.

SEF A/S er moderselskabet for en række selskaber i SEF-koncernen, som hver især leverer varer og/eller ydelser indenfor specifikke forretningsområder.

Oversigt over selskaberne i SEF-koncernen fremgår af hovedsiden www.sef.dk.

Hvis du er kunde hos et selskab i SEF-koncernen, vil behandlingen af dine personoplysninger i relation til dit kundeforhold være beskrevet i selskabets særskilte persondatapolitik. Det pågældende selskab er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata. Persondatapolitikken udleveres til dig ved påbegyndelse af kundeforholdet. Du kan også finde Persondatapolitikken på selskabets hjemmeside, eller kontakte os eller selskabet og bede om at få persondatapolitikken udleveret.

Retsgrundlag for behandlingen af dine persondata

SEF A/S og SEF’s selskaber (herefter ”vi”) indsamler og opbevarer kun dine data i forbindelse med specifikke formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker bl.a. når du indgår en aftale med et selskab om dit køb og levering af en ydelse eller når du kommunikerer med SEF A/S eller et selskab.

Vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende persondata, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), Lov nr. 68 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2018.

Behandlingen sker efter et/flere af følgende retsgrundlag:

  • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen1, jf. databeskyttelseslovens2 § 6.
  • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
  • At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
  • At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i databeskyttelsesforordningen.
  • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i databeskyttelsesforordningen.

Opbevaring og videregivelse af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata, så længe dette er nødvendigt, og der foreligger et sagligt formål. Af de enkelte selskabers privatlivspolitik fremgår det, hvor længe dine personoplysninger opbevares i relation til dit kundeforhold mv.

Vi videregiver og overlader i nødvendigt og relevant omfang dine oplysninger til andre selskaber inden for SEF-koncernen samt til andre eksterne leverandører og samarbejdspartnere. I sådanne tilfælde vil behandlingen af dine persondata alene ske efter SEF’s instruks til den pågældende tredjepart, ligesom der vil blive indgået en databehandleraftale mellem det selskab i SEF Koncernen, der er ansvarlig for databehandlingen, og den pågældende tredjepart, der varetager behandlingen på SEF’s vegne.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgangen til de data, vi behandler om dig.  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, vil vi meget gerne høre fra dig. Du har du ret til at få unøjagtige eller forkerte data rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Sådan kontakter du os

Henvendelser vedrørende denne persondatapolitik eller øvrige henvendelser omkring SEF’s behandling af dine persondata kan rettes til SEF.

Vi kan kontaktes på følgende oplysninger:

SEF A/S

Fåborgvej 44

5700 Svendborg

Tlf. 62201120

Mail: sef@sef.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverfunktionen (DPO-funktionen) varetages af SERVIA Amba, Kokbjerg 30, Kolding, og kan kontaktes på servia@servia.dk 

Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk