Fonden SEF har vedtaget en ambitiøs bæredygtighedspolitik

Fra holdning til handling

Formålet med fondens vedtagne bæredygtighedspolitik er klart: Vi vil skabe målbar og mærkbar forandring til gavn for miljø, klima og biodiversitet. 

SEF har siden 1996 arbejdet ud fra vores formålsparagraf, der blandt andet lyder: 

“(..) Fonden skal medvirke til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer.”

Politikken indeholder 6 indsatsområder og herunder 14 tilhørende målsætninger med initiativer. Dem folder vi ud på siden her. God læselyst.

Indsats 1:
CO2-reduktion

SEF bygning

Initiativ: Vi opsætter solceller på egen matrikel, der som minimum er svarende til SEF’s forbrug.

Initiativ: Vi øger vores investeringer i vedvarende energikilder som sol og vindenergi, svarende til målsætningen for CO2-neutralitet.

Initiativer: Visualisering af SEF’s forbrug i en dashboard-løsning, med henblik på reduktion via oplysning og adfærdsdesign.

Vi reducerer udledning via initiativer som udfasning af fossilbiler, eller tilsvarende CO2 reducerende initiativer ala Kør Grønt fra FDM.

Scope 3 rapportering påbegyndes 2024 – dette indledes med identifikation af og dialog med de 10 største leverandører i hvert forretningsområde. Dette afføder strategier og handlingsplaner for opnåelse af den ønskede reduktion.

SEF integrerer bæredygtighedskriterier, der fremmer den cirkulære økonomi i alle indkøbsbeslutninger, dette betyder følgende:

Det er er en målsætning at med udgangen af 2025 skal 50% af al indkøb være bidragende til den cirkulære økonomi med LCA’er som dokumentation. I 2030 skal 100 % være cirkulært og/eller regenerativt baseret med dokumentation i form af LCA, SBTi, SBTN eller tilsvarende valid dokumentation.

I videst mulig omfang* samarbejder SEF med leverandører for at udvikle og indføre løsninger, der reducerer udledninger i hele værdikæden. Dette kan inkludere udvikling af grønne materialer, mere energieffektive produktionsmetoder og optimeret logistik samt take-back programmer. 

*’I videst muligt omfang’: Der skal forelægge dokumentation hvis dette ikke lykkedes med lokale leverandører.

Indsats 2:
Måling og rapportering

Initiativer: SEF indfører intelligente systemer såsom Power BI, løbende overvågning samt kvalitetsledelse af vores ikke-finansielle påvirkning både internt og eksternt. 

Vi deler årlige rapporter om vores resultater, målopfyldelse og fremskridt med interessenterne for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.

Indsats 3:
Energieffektivitet og biodiversitet

Initiativ: Øge biodiversiteten på SEFs egne matrikler fra 2024 og inden 2026 at have omlagt disse, så 90% af vores grønne områder bidrager til øget biodiversitet. 

Initiativ: Opførelse af SEF Klimaskov & naturområde i løbet af 2024/2025 på minimum 35 hektar. Dette sker i samarbejde med relevante eksterne aktører såsom NGO’er og uddannelsesinstitutioner med fokus på valid dokumentation og maksimal positiv effekt. 

Læs mere om projektet her.

Indsats 4:
Klimapartnerskab Sydfyn

Initiativer: Primus motor for kommende Klimapartnerskab Sydfyn 2024 baseret på Quintuple Helix-modellen og andre innovationsmetoder, fremme implementering af vedvarende energiløsninger og være nyskabende i forhold til strategiske og operationelle partnerskaber.  

Facilitator af analyser, vidensforum og foredrag. 

Nedsætning af Handletank for virksomheder. 

Vi ønsker tillige at indgå i energifællesskaber og andre initiativer, der konkret nedbringer forbruget af fossiltbaseret energi på Sydfyn. 

Indsats 5:
Kompetenceudvikling & Oplysning

Bark, Maria Fonfara

Initiativ: Implementere uddannelsesprogrammer fra 2024, der øger medarbejderbevidstheden om bæredygtige og regenerative forretningspraksisser og understøtter klimaneutralitet.

Initiativ: Udvikle og gennemføre uddannelses- og oplysningsinitiativer for medarbejdere, kunder og samfundet, herunder støtte til ‘Adoptér en skoleklasse’ og lignende initiativer og understøttende faciliteter til undervisningsinstitutioner.

Initiativer: Anvende virksomhedsaktivistiske, vidensbaserede tilgange ved at deltage i og lede initiativer, der fremmer bæredygtighed og regenerering, samt dele vores viden og erfaringer bredt.

Dertil er vi kontinuerligt i indgreb med internationale initiativer, der fremmer bæredygtighed samt virksomheders sociale ansvar generelt som SBTi, SBTN, B Corp, UN Global Compact etc.

Initiativer: Via samarbejde med egnede uddannelsesinstitutioner bidrager vi til kontinuerligt at kvalificere og underbygge indsatser, der flugter med nærværende politik samt SEF’s Formålsparagraf.

Indsats 6:
Certificering og akkreditering af bæredygtighedsindsatsen

Indsats 6:
Certificering og akkreditering af bæredygtigheds-indsatsen

Initiativer: Vi tager i 2024 initiativ til at blive certificeret under SBTi (Science Based Targets initiative). Dette indebærer fastsættelse af videnskabeligt baserede mål for vores CO2-reduktion, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætninger. Den egentlige ansøgningsproces påbegyndes senest primo 2025.

Vi identificerer løbende, hvordan vores forretningsaktiviteter kan bidrage til at opfylde FNs Verdensmål og fastsætter specifikke mål for at støtte dem.

Initiativer: Vi forpligter os til at overholde UN Global Compacts 10 principper. I denne politik ses målsætninger og indsatser for miljø-princippet:

Derfor kan hele denne politik læses i tråd med FN’s Global Compact miljøprincip. Vores kolleger bliver indført i FN’s Global Compact fra 2024 og løbende fremadrettet ligesom der årligt udføres og indsendes en Communication on Progress til FN. 

Initiativer: Implementering af vedtagne fokusområder for de udvalgte FNs Verdensmål. Specificeres herunder: 

Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse
Fokusområde:
At fremme kvalitetsuddannelse (SDG 4) gennem engagerede indsatser.

At styrke kompetencer og færdigheder blandt medarbejdere gennem kontinuerlig intern uddannelse inden for praktikanter, lærepladser, intern uddannelse og samarbejder med uddannelsesinstitutioner med fokus på den grønne omstilling. 

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi
Fokusområde:
At fremme vedvarende energikilder og energieffektivitet.

At reducere energiforbruget, investere i sol- og vindenergiprojekter og deltage i initiativer for bæredygtig energi.

Verdensmål 9 – Industri, innovation & infrastruktur
Fokusområde:
At fremme bæredygtig infrastruktur og innovation.

At implementere grønne teknologier, støtte udviklingsprojekter og investere i bæredygtig transport og infrastruktur.

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Fokusområde: 
At fremme ansvarlig produktion og forbrug. 

Reduktion af affaldsproduktion, implementering indkøbspolitik samt udvikle og støtte praksisser med lav miljøpåvirkning.

Virksomhedsaktivistiske greb og initiativer, der sætter fokus på virksomheders og individers potentiale og handlingsrum for at påvirke samfundsstrukturer og diskurser omhandlende forbrug og produktion.

Verdensmål 13 – Klimaindsats
Fokusområde: 
Reduktion af virksomhedens klimapåvirkning.

Implementering af en CO2-neutralitetsstrategi, investering i klimaprojekter og aktiv deltagelse i klimainitiativer og -aftaler. 

Verdensmål 15 – Livet på land
Fokusområde: 
Biodiversitet er en prioritet for SEF på linje med reduktion af klimaforandringerne. Derfor investerer vi i etablering af skov- og naturområde, samt forandrer SEF’s matrikler til at være biodiverse og regenererende i overensstemmelse med den lokale flora og fauna. 

Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling
Fokusområde: Etablering af partnerskaber med virksomheder, NGO’er, kommuner og andre instanser, deltagelse i branchenetværk og støtte initiativer, der fremmer bæredygtighed og regeneration i virksomheder. (Se passus om Klimapartnerskabet Sydfyn).

Konkret er en ‘Handletank’ med relevante eksterne aktører under opsejling; dette beskrives nærmere i den kommende ‘Handlingsplan for bæredygtighed i SEF’.